top of page

Zagadnienia do realizacji
w edukacji domowej w klasach 1-3

CreoGedania realizuje autorski model wprowadzania podstawowej wiedzy i umiejętności dla każdego dziecka w jego własnym tempie. Cele edukacji w creoGedanii są spójne z celami edukacji w Polsce wytyczonymi przez Ministerstwo Edukacji w 2014 zawartymi w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z  30 maja 2014 roku (Dz.U.  poz. 803). Jednak obecne metody i narzędzia dydaktyczne są przestarzałe i nie korespondują z potrzebami współczesnych uczniów. Nasz autorski program uwzględnia cele edukacji w Polsce realizowane w innej formie.

Po trzeciej klasie dzieci opanują większość zagadnień:

1) W zakresie edukacji polonistycznej uczeń będzie:

 

a) uważnie słuchać wypowiedzi i korzystać z przekazywanych informacji;

b) znać wszystkie litery alfabetu, czytać i rozumieć proste teksty i wyciągać z nich wnioski; 

c) miał potrzebę kontaktu z wybraną przez siebie literaturą; będzie wyszukiwać w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzystać ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla danego wieku;

d) znać formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki;

e) tworzyć własne teksty; w tekście literackim zaznaczać wybrane fragmenty, określać czas i miejsce akcji, wskazywać głównych bohaterów;

f) w formie ustnej i pisemnej tworzyć kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie;

g) uczestniczyć w rozmowach: zadawać pytania, udzielać odpowiedzi i prezentować własne zdanie;

h) dbać o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułować głoski, akcentować wyrazy, stosować właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym; stosować formy grzecznościowe;

i) pisać czytelnie za pomocą alfabetu drukowanego i pisanego (na papierze oraz klawiaturze komputera) dbać o podstawową poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną.

ZAJĘCIA OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW WŁASNYCH EDUKATORÓW, PORTALU SCENARIUSZE LEKCJI ORAZ PORTALU ZAMIAST KSERÓWKI

2) Język obcy nowożytny - uczeń będzie:

 

a) reagować werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela;

b) rozumieć wypowiedzi ze słuchu: rozróżniać znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu, rozpoznawać zwroty stosowane na co dzień i posługiwać się nimi, rozumieć ogólny sens krótkich opowiadań i baśni, rozumieć sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video);

c) czytać ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania;

d) zadawać pytania i udzielać odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, nazywać obiekty z otoczenia i opisywać je;

e) pisać wyrazy i zdania; potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek;

f) współpracować z rówieśnikami w trakcie nauki.

ZAJĘCIA OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW WŁASNYCH EDUKATORÓW, PORTALU SCENARIUSZE LEKCJI

 

 

 

 

3) W zakresie edukacji matematycznej uczeń będzie;

 

a) liczyć od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;

b) zapisywać cyframi i odczytywać liczby w zakresie 1000;

c) potrafić porównać dwie dowolne liczby w zakresie 1000;

d) dodawać i odejmować liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych), sprawdzać wyniki odejmowania za pomocą dodawania;

e) podawać z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdzać wyniki dzielenia za pomocą mnożenia;

f) rozwiązywać łatwe równania jednodziałaniowe;

g) rozwiązywać proste zadania tekstowe;

h) wykonywać łatwe obliczenia pieniężne;

i) mierzyć i zapisywać wynik pomiaru;

j) ważyć przedmioty, znać jednostki wagi;

k) odmierzać płyny, znać jednostki objętości;

l) odczytywać temperaturę;

m) podać i zapisać daty, wykonywać obliczenia kalendarzowe;

n) odczytywać wskazania zegarów;

o) rozpoznawać i nazywać figury geometryczne; rysować odcinki o podanej długości; obliczać obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów.

PROGRAM JEST REALIZOWANY Z POMOCĄ:

 

 

 

 

 

 

4) Zajęcia komputerowe:

 

a) uczeń umie obsługiwać komputer: posługuje się myszą i klawiaturą, poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego;

b) uczeń posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach;

c) uczeń wyszukuje i korzysta z informacji: przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe; odtwarza animacje i prezentacje multimedialne;

d) uczeń tworzy własne gry i teksty: wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania;

e) uczeń zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów: wie że praca przy komputerze męczy wzrok, nadwyręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne; ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu; stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

ZAJĘCIA OPRACOWANE NA PODSTAWIE AUTORSKICH MATERIAŁÓW CREOGEDANII:

 

 

 

 

5) Edukacja przyrodnicza:

 

a) uczeń obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze - analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem;

b) uczeń opisuje życie w wybranych ekosystemach;

c) uczeń rozróżnia krajobrazy Polski;

d) uczeń wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku;

e) uczeń zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;

f) uczeń nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi;

g) uczeń zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się;

h) uczeń dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości);

j) uczeń podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, że należy segregować śmieci, rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych; wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, zanieczyszczenie); chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę, pomaga zwierzętom.

 

 

 

 

 

 

 

6) Edukacja artystyczna (muzyka, plastyka):

 

a) uczeń zna i stosuje różne rodzaje aktywności muzycznej: śpiewa piosenki, gra na instrumentach perkusyjnych oraz melodycznych (proste melodie), realizuje gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne;

b) uczeń rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm itd.);

c) uczeń aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy; rozróżnia instrumenty muzyczne;

d) uczeń tworzy improwizacje ruchowe do muzyki, proste melodie do obrazów;

e) w zakresie plastyki uczeń posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura; stosuje określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne;

f) uczeń realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych;

g) uczeń rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury;

i) uczeń ilustruje sceny i sytuacje inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką;

j) uczeń rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet).

PROGRAM JEST REALIZOWANY W OPARCIU O MATERIAŁY WŁASNE WYCHOWAWCY 

7) Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna:

 

a) uczeń realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut;

b) uczeń umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa;

c) uczeń wykonuje przewrót w przód, skacze przez skakankę, wykonuje ćwiczenia równoważne;

d) uczeń rzuca, chwyta, kozłuje, odbija piłkę;

e) uczeń bierze udział w grach i zabawach grupowych respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego;

f) uczeń wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości;

g) w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej uczeń dba o higienę osobistą i czystość odzieży, wie jakie znaczenie ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna;

h) uczeń wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw;

i) uczeń dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole.

 

 

 

 

 

 

8) Edukacja społeczna:

 

a) uczeń odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzić słabszych i pomaga potrzebującym;

b) uczeń zachowuje formy grzecznościowe;

c) uczeń wie, że wszyscy mają równe prawa; jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej;

d) uczeń zna swoje prawa i obowiązki;

e) uczeń zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje;

f) uczeń zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne;

g) uczeń wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; zna różne zawody;

h) uczeń zna podstawowe relacje między najbliższymi; podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia; identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny, i wie, że trzeba do niej dostosować swe oczekiwania;

i) uczeń potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112

ZAJĘCIA SĄ REALIZOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW WŁASNYCH EDUKATORÓW ORAZ:

 

 

Przykładowe narzędzia:

program creoGedanii - od astronomii do mikrobiologii

portal creoGedanii - GDAŃSK 2.0.

materiały z portalu ZAMIAST KSERÓWKI

materiały z portalu SCENARIUSZE LEKCJI

materiały z portalu MATZOO

materiały z portalu KHAN ACADEMY

bottom of page