top of page
cb39c1_3d7e830e0371423eaeff923ae1a052bb.png

Nasza misja 

Edukacja domowa jest nowym pomysłem realizowanym w oparciu o wieloletnie doświadczenie w alternatywnej edukacji. 

Mini Szkoły to pomysł na wspieranie kilku rodzin w tworzeniu zindywidualizowanej edukacji codziennej bezpłatnie w oparciu o program od makro do mikro skali dla dzieci w różnym wieku.

CreoGedania jest placówką opartą na programie Szkoła Przyszłości 2020, która ma na celu inspirowanie i zachęcanie uczniów do realizowania swoich pomysłów w procesie life-long learning. Głównym założeniem placówki jest rozwijanie kompetencji XXI wieku takich jak: umiejętność selekcji informacji, nawiązywanie relacji, budowanie współpracy, rozwiązywanie konfliktów, myślenie krytyczne i cały szereg innych kompetencji społecznych. Dla nas fundamentem edukacji przyszłości jest połączenie nauki i sportu w oparciu o relacje.

 

Relacje + Nauka + Sport = creoGedania = Edukacja Przyszłości

Edukacja rozumiana jest przez nas jako całość to: rozwój intelektualny, rozwój fizyczny i rozwój emocjonalny. Nie ma edukacji bez relacji. Co to dla nas oznacza? Na początku tworzymy taki klimat oraz przestrzeń, aby dzieci chciały się uczyć. W tym czasie, skupiamy się na tworzeniu relacji, integracji grupy, rozwiązywaniu konfliktów społecznych (jeśli jakieś są), a dopiero wtedy, kiedy mamy zbudowane relacje dzieci z edukatorem, zaczynamy skupiać się na nauczaniu w oparciu o motywację wewnętrzną ucznia. Nauka w creoGedanii odbywa się w większości poprzez organizowanie przestrzeni do samodzielnego rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz poprzez zabawę.

 

C odziennie

R elacje, rozwój, rodzice

E mpatia, elastyczność

O twartość, odpowiedzialność

G ry sportowe i naukowe

E dukacja, edukatorzy

D zieci, dialog

A utentyczność

N VC, nauka przez zabawę

I ndywidualizacja, innowacja, interdyscyplinarność

A lternatywa

... i wizja

Rewolucja cyfrowa jest jedynie elementem nadchodzących, czy obecnych już zmian. Za jej pośrednictwem nasza baza wiedzy naukowej eksploduje we wszystkich kierunkach. Naukowcy dokonują przełomowych odkryć m.in. w: optogenetyce, neurobiologii, fizyce oraz wielu innych dziedzinach tworząc międzynarodowe interdyscyplinarne zespoły badawcze, wymieniając się poglądami, narzędziami, czy podejściem, bez trudu pokonując bariery zarówno czasowe, jak i  przestrzenne. Na tym tle szkoła tradycyjna, która w zestandaryzowanym czasie lekcji serwuje dane nieaktualizowane od lat, nie korzysta z narzędzi technologii informacyjnej i nie prowadzi zajęć interdyscyplinarnych, ma za zadanie przygotować uczniów do funkcjonowania w świecie przyszłości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspansja technologii informacyjnej jest porównywalna z wynalezieniem pisma, a później - druku. W roku 2005 komputer w Lawrence Livemore National Laboratory był w stanie przeprowadzić 136 bilionów operacji na sekundę. Naukowcy przewidywali, że przed końcem obecnej dekady komputery będą w stanie osiągać szybkości petaflopowe – wykonywać biliard operacji matematycznych na sekundę. Stało się to trzy lata wcześniej.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiedza jest najszybciej zmieniającym się komponentem rzeczywistości społeczno-ekonomicznej. Michael Lesk z Narodowej Fundacji Nauki USA wyliczył, że w ciągu 70 lat naszego życia stykamy się z około 6 gigabajtami informacji. Obecnie bez trudu można nabyć dysk o pojemności 800 gigabajtów. Kształcenie przyszłościowe powinno się zatem skupić na selekcji i kompilacji danych oraz rozbudzaniu kreatywności. Nauka, z samej definicji, zakłada stały rozwój. Każde odkrycie jest z założenia czasowe i niecałkowite. Badania dają pole do dalszych poszukiwań, weryfikacji dotychczas sprawdzonego materiału i obalenia dawnych odkryć w świetle nowych, naukowo sprawdzonych danych. Nauczanie jest więc procesem, który przygotowuje, zachęca i pokazuje naukowe podejście do rzeczywistości. Nauczanie jest poszerzaniem horyzontów, jest umiejętnym poszukiwaniem prawdy w danych realiach czasoprzestrzennych oraz przede wszystkim dobrą zabawą. Chcemy edukować poprzez organizowanie przestrzeni do samodzielnego rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz prace projektowe w grupach łącząc sport i naukę jako podstawę edukacji przyszłości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stało się przeraźliwie oczywiste, że technologie wyprzedziły już nasze człowieczeństwo.

Albert Einstein

Wizją creoGedanii jest to, żeby w ciągu 5-10-15 lat realizować na skalę ogólnopolską taką edukację, która pozwoli zbudować nowy system nauczania. Nie naprawiać istniejącego, ale realizować innowacyjny pomysł na szkołę. Polega on na łączeniu sportu i nauki w oparciu o kompetencje miękkie. Zadaniem szkoły jest to, żeby pomóc człowiekowi się odnaleźć w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Szkoła ma wyposażyć młodego człowieka w takie kompetencje jak: umiejętność współpracy, umiejętność selekcji informacji, umiejętność budowania trwałego zaangażowania i realizacji swoich celów, czyli człowieka, który będzie wstanie się zaangażować realizując swoja pasje, ale nie poddając się przy porażkach; człowieka, który będzie człowiekiem sukcesu, nie w wymiarze społecznym, ekonomicznym, ale człowieka sukcesu, który będzie potrafił wyznaczać sobie cel i do niego dążyć.

 

 

Ten człowiek będzie postrzegał porażki, błędy jako te momenty, z których można wyciągać wnioski. Kształcenie przyszłościowe powinno się skupić na selekcji i kompilacji danych oraz rozbudzaniu kreatywności. Nauka, z samej definicji, zakłada stały rozwój. Każde odkrycie jest z założenia czasowe i niecałkowite. Badania dają pole do dalszych poszukiwań, weryfikacji dotychczas sprawdzonego materiału i obalenia dawnych odkryć w świetle nowych, naukowo sprawdzonych danych. Nauczanie jest więc procesem, który przygotowuje, zachęca i pokazuje naukowe podejście do rzeczywistości. Nauczanie jest poszerzaniem horyzontów, jest umiejętnym poszukiwaniem prawdy w danych realiach czasoprzestrzennych oraz przede wszystkim dobrą zabawą. Chcemy edukować poprzez organizowanie przestrzeni do samodzielnego rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz prace projektowe w grupach, łącząc sport i naukę jako podstawę edukacji przyszłości.

 

 

 

 

 

 

We współczesnym świecie obserwujemy błyskawiczny rozwój i modernizację nowych technologii, informacyjną superszybką wymianę i aktualizację danych oraz coraz większe zapotrzebowanie na kreatywnych pasjonatów na rynku pracy. Wszystko to tworzy wyjątkową perspektywę edukacyjną, która może doprowadzić do rozwoju cywilizacji opartej na (aktualizowanej) wiedzy. Kluczem do przyszłości jest myślenie dywergencyjne, które akceptuje wszystkie możliwe rozwiązania, zdolne do ujmowania związków pomiędzy faktami pozornie od siebie oddalonymi, gotowe na „eksperymentalne błądzenie“. Myślenie dywergencyjne, chociaż związane z procesem twórczym, nie jest synonimem kreatywności, ale zdolnością, która ją warunkuje.

bottom of page